نصب دزدگیر

پروژه های حفاظتی ( دزدگیر ) را باتوجه به استاندارد ها و نیاز مشتری اجرا میکنیم و محل نصب و نوع سنسور ها را به نحوی انتخاب می کنیم تا همه عملکرد درستی از سنسور داشته باشد و هم از تاثیر عوامل خارجی در بروز خطای دستگاه جلوگیری کنیم .