آرشیو برچسب‌ها: یوتاب

آ- نصب پایه نگهدارنده زبانه را به چهارچوب جوش دهید و آن را تراز نمایید. دقت کنید فلش‌های دوقطعه روبه‌روی هم باشند (مطابق شکل ۸). مطمئن شوید تمام تلرانس فاصله‌هایی که در شکل ۸ و ۹ مشخص شده، رعایت گردد. قابل ذکر است زبانه چهارچوب تنها در محدوده تلرانس ذکر شده، نیروها را تحمل می‌کند […]